Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur van woonstichting De Zes Kernen en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

In de statuten van de stichting en in het Reglement van de Raad van Commissarissen zijn onze bevoegdheden vastgelegd. Ook is er een Algemeen kwaliteitsprofiel voor de leden van de Raad van Commissarissen opgesteld.

De Raad onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties. Wij beseffen dat het functioneren van een maatschappelijke organisatie als een woningcorporatie in het middelpunt van de belangstelling staat en dat dit vraagt om een transparante publieke verantwoording. Zij doen dit aan de hand van het toetsingskader.

De Raad van Commissarissen telt momenteel vier leden:

  • Miranda Lansbergen-Kerklaan (voorzitter);
  • Guyon Labouchere (vice-voorzitter);
  • Sander Duijmaer van Twist (lid);
  • Ruud Geelhoed (lid).

Een lid van de RvC kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de RvC. Zie hiervoor het rooster van aftreden.

Bezoldigingsbeleid
De bezoldiging is besproken in het vooroverleg van de RvC. In de bespreking zijn de regels uit de WNT en de advisering door de VTW leidend geweest. Besloten is voor de bezoldiging te blijven in de B-klasse. Overweging hiervoor is dat we puur op grond van het aantal inwoners in Nissewaard onder de C-klasse zouden kunnen vallen, maar de organisatie hetzelfde is gebleven qua grootte werkgebied en aantal verhuureenheden.

Er is een remuneratie-commissie ingesteld. Het reglement vindt u hier.