Governance

Woonstichting De Zes Kernen is lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Dat betekent dat wij ons houden aan de Governancecode Woningcorporaties. De Governancecode is het kader voor woningcorporaties voor goed bestuur en toezicht.

Bestuur

Anja van der Sijde, is de directeur-bestuurder van Woonstichting De Zes Kernen.

De directeur-bestuurders is, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van onze woonstichting, de strategie, het (meerjaren)beleid en de jaarlijks te behalen resultaten. De bevoegdheden van de bestuurder staan beschreven in het bestuursreglement.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kijkt naar het beleid van het bestuur en houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen onze woonstichting. Dit doen zij aan de hand van het Toetsingskader.

In onze statuten en in het Reglement van de Raad van Commissarissen zijn alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden uitgewerkt. Ook is er een Algemeen kwaliteitsprofiel voor de leden van de RvC.

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden:

  • Miranda Lansbergen-Kerklaan (voorzitter)
  • Guyon Labouchere (vicevoorzitter)
  • Sander Duijmaer van Twist (lid)
  • Ruud Geelhoed (lid)

Een lid van de RvC kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de RvC. Hiervoor wordt een rooster van aftreden gevolgd.

Selectie- en remuneratie-commissie

De Selectie- en remuneratiecommissie is een vaste commissie binnen de Raad van Commissarissen en bestaat uit twee personen. De commissie houdt toezicht op en doet voorstellen voor de benoeming en beloning van de Raad van Commissarissen. Download hier ons Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie

Bezoldigingsbeleid

De vergoeding die de leden van de Raad van Commissarissen ontvangen voor het gehouden toezicht wordt ook wel bezoldiging genoemd. De regels vanuit de Wet Normering Topinkomens en de advisering door de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties zijn leidend.  Puur op grond van het aantal inwoners in Nissewaard zou de bezoldiging onder de C-klasse kunnen vallen, maar omdat de organisatie hetzelfde is gebleven qua grootte van het werkgebied en het aantal verhuureenheden is besloten de B-klasse te blijven aanhouden.